news

Ogłoszenie o przetargu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo PLESSE S.C. ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający: PLESSE S.C. Maciej Moskal i Dariusz Mrotek, 43-200 Pszczyna, ul. Polne Domy 41, tel/fax (0-32) 211 47 14

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony -  podstawa prawna : na podstawie art. 3 ust 1 p. 5 i art. 39 uPZP

2. Przedmiot zamówienia: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001”.
Projekt współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 projekt nr SPOWKP/2.1/24/2310

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub na pisemny wniosek o jej przekazanie - pocztą. Opłata za wysłanie SIWZ pocztą wynosi 10 zł płatne przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr 35 1050 1315 1000 0001 0146 6662  z adnotacją “SIWZ przetargu SPO WKP”

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja projektu polegała będzie na skorzystaniu z usług wyspecjalizowanej firmy doradczej, której działania będą skoncentrowane na przygotowaniu firmy do wdrożenia, a następnie praktycznym wdrożeniu procedur zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001. Działania firmy doradczej zostaną zakończone audytem certyfikującym przeprowadzonym przez niezależną firmę certyfikującą.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2007 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu:
8.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
8.2 Warunki określone przez zamawiającego:
8.2.1 W zakresie doświadczenia zawodowego:
a) w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 10 projektów doradczych współfinansowanych z funduszy dotacyjnych polegających na wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001
b) posiadają co najmniej 2 akredytowanych konsultantów legitymujących się doświadczeniem we wdrażaniu innowacyjnych technologii
8.2.2 Posiadają akredytację PARP w ramach programu SPO WKP 2.1 w dziedzinie “Jakość”

9. Wadium: zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
45% - doświadczenie zawodowe
35% - doświadczenie personelu zaangażowanego w realizację  projektu, w tym doświadczenie akredytowanych konsultantów.
20% - cena

11. Miejsce i termin składania ofert:
PLESSE S.C. Maciej Moskal i Dariusz Mrotek, 43-200 Pszczyna, ul. Polne Domy 41, dnia: 24-11-2006 do godz. 16:00.
Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez otwarcia kopert.

12. Okres związania ofertą: 30 dni

13. Termin i miejsce otwarcia ofert:
PLESSE S.C. Maciej Moskal i Dariusz Mrotek, 43-200 Pszczyna, ul. Polne Domy 41, dnia: 27-11-2006 o godz. 9:00

FaLang translation system by Faboba